Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Neobvezni izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2014/2015
 
V zadnjem triletju 9-letne osnovne šole si učenci sami izberejo najmanj dva oziroma največ tri predmete. Med ponujenimi izbirnimi predmeti izbere šola tiste, za katere se je odločilo največ učencev. Število izbranih predmetov/skupin je usklajeno s šolsko zakonodajo in možnostmi izvedbe. Če so se učenci odločili za predmete, ki se zaradi premajhnega števila zainteresiranih učencev ne bodo izvajali, morajo ti učenci izbrati druge predmete.
Izbirni predmeti so razdeljeni v družboslovno- humanistično in naravoslovno-tehnično skupino. Vsak učenec si lahko izbere predmete na podlagi svojih interesov in sposobnosti.
Predmeti se ocenjujejo številčno, ocene se vpišejo v spričevalo. Učenec si izbirnih predmetov izbere za 2 ali 3 ure na teden.
Učenec si lahko v prvem mesecu pouka še premisli in se priključi drugemu predmetu. Posamezen izbirni predmet si lahko učenec v času šolanja izbere samo enkrat.
Družboslovni-humanistični predmeti Naravoslovno-tehnični predmeti
4. razred


4. razred


7. razred


Francoščina

7. razred 

Likovno snovanje


Družboslovno-humanistični izbirni predmet, ki je namenjen učencem 7. razreda (LS1), 8. razreda (LS2) in 9. razreda (LS3), po 1 uro na teden.
 
Predstavitev in namen:

SPLOŠNI CILJI PREDMETA:

  • Učenci razvijajo zmožnost opazovanja, predstavljivosti, likovnega mišljenja, likovnega spomina in domišljije.
  • Razvijajo interes za različne oblike likovne dejavnosti.
  • Si pridobivajo čut za lepo.
  • Ob uporabi različnih materialov in orodij razvijajo motorično spretnost.
  • Razvijajo zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah.
  • Si oblikujejo odnos do likovnih stvaritev, do nacionalne in splošne človeške likovne kulturne dediščine.
  • Razvijajo zmožnost razumevanja različnih medijev vizualne kulture, vrednotenja uporabnih predmetov in likovne problematike v okolju.
 
Oblike dela in vrednotenje znanja:

Likovni izdelki se vrednotijo, ocenjujejo, razstavljajo in hranijo kot pri predmetu likovna umetnost.
 
Opombe:

Učbeniki niso obvezni.
Učenci sedmega razreda si lahko izberejo likovno snovanje I, učenci osmega razreda likovno snovanje II, učenci devetega razreda pa likovno snovanje  III. Izbira likovnega snovanja II ni  vezana na predhodno izbiro likovnega snovanja I; izbira likovnega snovanja III pa ne na predhodno izbiro likovnega snovanja II.
 
Pripravil: Breda Špendl, prof.

Odkrivajmo preteklost mojega kraja

Izbirni predmet družbeno-humanističnega področja:
ODKRIVAJMO PRETEKLOST MOJEGA KRAJA
 
Izbirni predmet Odkrivajmo preteklost mojega kraja se lahko obravnava v 7. ali 8. razredu v obsegu 35 ur. Spada v sklop enoletnih predmetov, vezanih na razred. Učenec lahko izbirni predmet obiskuje eno leto.
Učitelj izmed štirih tematskih sklopov izbere dva tematska sklopa, ki ju z učenci obravnava v 35 učnih urah (glede na zanimanje otrok, odmevnost ZGO teme v domačem kraju, dostopnost virov v šoli).
 
Predstavitev vsebin:
A) Srednjeveške zgodbe
Učenci se bodo seznanili z vrstami srednjeveških igrač ter zabavo odraslih, črno smrtjo, kužnimi znamenji na naših tleh ter higieno, oblačili v srednjem veku, s sejmi, cehi, živili in prehrano v srednjem veku, s pripravo in postrežbo hrane, vitezi, njihovim načinom bojevanja ter opremo, s trubadurji ter njihovo poezijo, preganjanjem čarovnic, s celjskimi grofi, znanimi fevdalnimi rodbinami, življenjem v srednjeveškem mestu in položajem žensk v tem čas.
 
B) Kako smo potovali
Seznanili se bodo z zgodovinskim razvojem prometnih sredstev od začetkov do današnjih dni, odkritji na prometnem področju, prehodnostjo slovenskega ozemlja in razvojem prometnega omrežja skozi čas, s pomenom našega ozemlja, kar se tiče prometa, z izgradnjo cestnega, rečnega in železniškega omrežja na Slovenskem, s kopenskim, vodnim in zračnim prometom pri nas, vplivom prometa na popotništvo, s prenašanjem informacij in razvojem turizma ter znanimi izumitelji slovenskega rodu, povezani z uvajanjem novosti v prometu.
 
C) Slovenci kot vojaki
Učenci se bodo seznanili in spoznavali črno in kmečko vojsko, narodne straže, vojaško izrazoslovje, slovenske vojake v avstro-ogrski vojski, prvi svetovni vojni, med obema vojnama, v drugi svetovni vojni ter osamosvojitveni vojni, Slovenijo in NATO, Slovence v tujski legiji ter znane vojaške poveljnike našega rodu.
 
D) Selitve skozi zgodovino
Seznanili se bodo s pojmom migracija, selitvami skozi zgodovino, obdobjem množičnega izseljevanja Slovencev, s selitvami v našem kraju, o otrocih v selitvah, s tem, ali je bilo slovensko ozemlje do priseljencev prijazna domovina ter o znanih Slovencih iz vrst zamejcev, zdomcev ali izseljencev.
 
2. Dejavnosti
Učenci se bodo navajali na odkrivanje in raziskovanje zgodovine domačega kraja s pomočjo najrazličnejših zgodovinskih virov iz različnih medijev, s pomočjo terenskega dela, ekskurzije ali ogleda muzeja.
Ocenjevanje znanja je s poudarkom na ločevanju bistvenih od nebistvenih informacij, razumevanju sedanjega dogajanja in odnosov ter vzrokih zanje, kritičnemu ocenjevanju zgodovinskih dogodkov in pojavov ter najrazličnejših zgodovinskih
virov.
Pripravila: Stanislava Ferjanc, prof.

Neobvezni izbirni predmet šport


Naravoslovno-tehnični neobvezni izbirni predmet, ki je namenjen učencem v 4. razredu, po 1 uro na teden.

Predstavitev in namen:

Športna aktivnost otrok v današnjem času je izrednega pomena, saj zaradi spremenjenega načina življenja včasih pozabimo nanjo. Z izbiro neobveznega izbirnega predmeta šport, je učencem omogočena dodatna športna aktivnost, pri kateri se bodo učenci seznanili z raznovrstnimi športnimi vsebinami in nadgradili svoje motorične sposobnosti ter različna športna znanja. Poleg tega je glavni namen izbirnega predmeta, da učenci prijetno doživljajo šport, se naučijo spoštovati pravila športnega obnašanja, oblikujejo odgovoren odnos do lastnega zdravja in medsebojno sodelujejo ter razvijajo zdravo tekmovalnost.

Učenci se bodo seznanili z vsebinami, ki so prisotne pri vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine) in številnimi novimi vsebinami, ki jih ni v rednem programu predmeta šport (hokejske igre, igre z loparji, žogarije, borilni športi, zadevanje tarč, ravnotežne spretnosti).

Oblike dela in ovrednotenje znanja:

Programu neobveznega izbirnega predmeta je v 4. razredu namenjenih 35 ur pouka. Ponudba in izpeljava sta odvisni od prostorskih možnosti in materialne opremljenosti šole. Učitelj športa spremlja napredek učencev v stopnji osvojenih športnih znanj, gibalnih sposobnosti in ustvarjalnih zmožnosti. Učitelj postavi standarde znanja, da jih učenci lahko dosežejo, za kar jim izrazi priznanje.

Pouk izbirnega predmeta poteka enkrat tedensko v okviru rednega urnika. Ocenjevanje predmeta je številčno. V šolskem letu je potrebno pridobiti vsaj 3 ocene.

Opombe: Učni načrt neobveznih izbirnih predmetov.

Pripravila: Marjeta Lubej in Domen Ambrož

Francoščina III

Izbirni predmet francoščina je namenjen učencem  9. razreda  in sicer po  2 uri tedensko, torej 70 ur letno.

Predstavitev in namen:

Učenci se bodo na prijazen način spoznavali z aktualnimi temami, kot so mir in sožitje med narodi, zdravo življenje, šport, turizem, prosti čas,ekologija, priljubljene knjige in knjižni junaki v poenostavljeni obliki.  Seveda bodo pri tem usvojili besedišče, ki jim bo to omogočalo. Tisti, ki imajo radi knjige, bodo gotovo z veseljem sodelovali pri francoski bralni znački. Prav tako bodo sodelovali na malem frankofonskem dnevu ali Frafestu v Kranju. Ker je Slovenija članica Evropske unije, kjer je francoščina poleg angleščine najpomembnejši jezik, bo poudarek tudi na različnosti kultur v Evropi in na simbolih ter državah, kjer  govorijo francosko (frankofonske države).

Ob koncu 9. razreda učenci tvorijo nekoliko zahtevnejša pisna in govorjena besedila v francoščini in razvijajo:
          komunikacijo na osnovni ravni (po treh letih učenja);
          izgradnjo besedišča, usvajanje jezikovnih struktur, pravilno izgovorjavo in intonacijo;
          spoznavanje francoske kulture;
          strpnni odnos do drugačnosti;
          svojo kulturno identiteto;
          zanimanja za francoščino in pripravljenost za nadaljnje učenje jezika   
          primerljivo znanje s SEJO (Skupni evropski jezikovni okvir): A 2.1.

Oblike dela in vrednotenje znanja:

Pouk bo potekal  raznoliko, od vodenih oblik do samostojnega, raziskovalnega in projektnega dela. Vse pa bo namenjeno temu, da bodo učenci pri pouku   sproščeni in bodo lahko poglobili znanje, pridobljeno v 7. in 8. razredu.
Preverjanje in ocenjevanje poteka v skladu s šolsko  zakonodajo in sicer ustno, pisno ali na druge načine.

Opombe:

Pri pouku bomo uporabljali učbenik in delovni zvezek  Et toi? 2.
 
Pripravila: Helena Stepišnik

Neobvezni izbirni predmet Francoščina


Neobvezni  izbirni predmet francoščina je namenjen učencem  7. razreda  in sicer po  2 uri tedensko, torej 70 ur letno.

Predstavitev in namen:      
  
Pouk francoščine kot drugega tujega jezika in kot neobveznega izbirnega predmeta omogoča večjezičnost učencev tako v lastnem okolju kot v Evropi in zunaj njenih meja. Učenje drugega tujega jezika, tudi francoščine pa je po svoji naravi medkulturno, ker  povezuje  različne kulture.
Francoščina kot neobvezni izbirni predmet daje učencem možnost učenja drugega tujega jezika že v času osnovnošolskega izobraževanja in jim tako zagotavlja pomembno izhodišče za življenje. Francoščina je poleg angleščine namreč zelo pomemben jezik Evropske unije, saj je jezik diplomacije, umetnosti, plesa, mode, pa tudi kulinarike. 
Ob koncu 7. razreda učenci tvorijo zelo preprosta pisna in govorjena besedila v francoščini, v katerih:
─ predstavijo sebe in druge, opišejo sebe, predmete, živali, kraje, razne pojave, načrte za prihodnost, svoje izkušnje,
─ preoblikujejo dano besedilo (spreminjajo osebe, kraj dogajanja, spremenijo konec zgodbe itd.) ter  poiščejo preproste informacije v vsakdanjem besedilu ali jih pridobijo ustno.
Oblike dela in vrednotenje znanja:
Pouk francoščine kot drugega tujega jezika vključuje sodobne metode dela, kar pomeni, da je v pouk vključena tudi informacijska  tehnologija. Učenci se tako usposabljajo za govorne in pisne stike, za pridobivanje in razumevanje informacij v tujem jeziku in se srečujejo z avtentičnimi situacijami.
 Preverjanje in ocenjevanje poteka v skladu s šolsko  zakonodajo in sicer ustno, pisno ali na druge načine.

Opombe:

Obiskovanje francoščine kot neobveznega izbirnega predmeta je obvezno  do konca pouka v tekočem šolskem letu. Pri odločitvi za francoščino je pomembno spoznanje, da se vsakega nadaljnjega jezika naučimo veliko laže, saj se usvojene strategije učenja tujih jezikov prenašajo med jeziki.
Pri pouku bomo uporabljali učbenik in delovni zvezek  Et toi? 1.

 Pripravila: Helena Stepišnik
Dostopnost