Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Šolska svetovalna služba


Šolski svetovalni delavci si prizadevamo, da omogočimo čim večjemu številu učencev optimalni razvoj in oblikovanje psihično zdravih osebnosti ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesne in duševne značilnosti. Osnovne vrste dejavnosti so pomoč, razvoj in preventiva ter načrtovanje in vrednotenje šolskega dela. Preko teh osnovnih vrst dejavnosti svetovalna služba pomaga učiteljem, staršem in učencem na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v šoli: priprava in izvedba vpisa otrok v šolo; učenje in poučevanje; šolska kultura, klima, red; telesni, osebni in socialni razvoj; šolanje in poklicna orientacija; področje socialno-ekonomskih stisk; spremljanje učencev s posebnimi potrebami in delo z njimi; vključevanje učencev tujcev v življenje šole in njihovo spremljanje; delo z nadarjenimi učenci.

Prednostne naloge v tem šolskem letu bodo komunikacija s starši in sodelovanje z njimi, prilagoditve za učence s posebnimi potrebami, timsko sodelovanje pri reševanju problemov ter nenasilna komunikacija.

Na šolah posvečamo posebno skrb učencem s težavami v razvoju in pri učenju ter učencem s posebnimi potrebami. Specialna pedagoginja nudi dodatno strokovno pomoč učencem, ki so bili po Zakonu o usmerjanju usmerjeni v izobraževalni program z enakovrednim standardom in dodatno strokovno pomočjo. Pomoč se izvaja individualno v oddelku ali izven njega v času pouka. Njeno delo obsega:

  • neposredno delo z otrokom,Svetovalna sluzba
  • sodelovanje z učitelji in drugimi strokovnimi delavci,
  • sodelovanje s starši,
  • sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki.

Izhodišče pri obravnavi otrok s posebnimi potrebami je iskanje otrokovih močnih področij in krepitev njihove pozitivne samopodobe.

Osnovni cilj je zagotoviti učencem s posebnimi potrebami optimalne pogoje za njihov celostni osebnostni razvoj na način, da bodo posledice primanjkljajev na posameznih področjih čim manjše.

Svetovalni delavci smo dosegljivi osebno, po telefonu ali po elektronski pošti vsak delovni dan med 7. in 13. uro

Ana Kač, univ. dipl. psiholog,
Marina Garić, mag. prof. PED in ZGO,
Urška Arnšek, prof. PED in ZGO.

Dostopnost