Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Razširjen program osnovne šole


Jutranje varstvo

Jutranje varstvoZa učence 1. razredov je organizirano jutranje varstvo (JUV) od 6. do 8. ure. Tako kot podaljšano bivanje je tudi JUV del razširjenega programa osnovne šole. Vključitev je prostovoljna. Šola praviloma starše obvesti o podrobnostih organizacije jutranjega varstva za učence v 1. razredu za posamezno šolsko leto. Z obvestilom starši prejmejo tudi prijavnico, s katero otroka prijavijo v jutranje varstvo  v roku, ki ga navede šola.

 Podaljšano bivanje

Podaljsano bivanjeCeloletni  »utrip« podaljšanega bivanja temelji na podlagi letnega delovnega načrta, ki ga učitelj podaljšanega bivanja sestavi predvsem na podlagi kurikuluma (učnega načrta), časovne razporeditve učne snovi v posameznem oddelku ter na podlagi specifičnosti posameznega razreda. Delo je pestro in dinamično, saj gre za splet dejavnosti, ki si jih učitelj zastavi v letnem delovnem načrtu, hkrati pa gre za sodelovanje pri vseh aktualnih dogodkih na šoli.

V oddelke podaljšanega bivanja so vključeni učenci od 1. do 5. razreda osnovne šole, in sicer s prostovoljno prijavo staršev. Organizirano je v času od 11.50 do 16.30 ure.

 

Šola v naravi

Sola v naravi(prozorno okno)Šola v naravije organizacijska oblika, v okviru katere se izvaja del obveznega programa in druge dejavnosti, določene v LDN šole. Pomeni vsako organizirano obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno več dni v času pouka ter se izvaja izven prostora šole (tudi raziskovalni tabori in podobno). S specifično organizacijo dela šola v naravi uresničuje predvsem program, katerega cilji, dejavnosti in vsebine iz več učnih načrtov so vezani na drugačno izvedbo (npr. terensko delo, projektne naloge, športne dejavnosti) in za katerega je zlasti pomembno medpredmetno povezovanje in prepletanje znanja različnih predmetnih področij ter vpetost v naravni in družbeni prostor, tj. povezava z okoljem, v katerem šola v naravi poteka.

 

Dodatni pouk

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja podpira doseganje zahtevnejših učnih ciljev.1. Debata

Dodatni pouk poteka po urniku, ki ga določimo septembra, in je objavljen v publikaciji in na spletni strani šole.

Dopolnilni pouk

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dodatno razlago in pomoč učitelja. Z drugačnim načinom dela učenci laže dosežejo minimalne standarde znanja.

Dopolnilni pouk poteka po urniku, ki ga določimo septembra, in je objavljen v publikaciji in na spletni strani šole.

Zborovsko petje

1. ZBORNa šoli aktivno delujeta otroški in mladinski pevski zbor, prvi pod mentorstvom zborovodje Tima Matičiča in drugi pod mentorstvom zborovodkinje Vlaste Ratej. Naša želja je, da bi bilo vanju vključenih čim več učencev.

V tem šolskem letu načrtujemo sodelovanje na različnih prireditvah, nastop na Reviji pevskih zborov v Celju, dvodnevne intenzivne vaje in samostojne koncerte. 

Dostopnost