Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Poslanstvo


Šolska knjižnica zadovoljuje informacijske potrebe uporabnikov. Nabavlja, obdeluje, hrani in vsem svojim članom izposoja knjižno in neknjižno gradivo.

V okviru knjižničnih informacijskih znanj šolska knjižničarka učence usposablja za iskanje informacij iz različnih medijev. Usmerja in spodbuja jih k branju in učenju, navaja na uporabo več informacijskih virov. Učenci postanejo aktivni in izobraženi uporabniki knjižničnih storitev.

drevo2Člani šolske knjižnice so vsi učenci I. osnovne šole Celje in redno ali izredno zaposleni delavci šole.

Članstvo v šolski knjižnici je brezplačno. Vsi učenci prejmejo člansko izkaznico. Člani si gradivo izposodijo za 14 dni, razen, če je za posamezno gradivo drugače določeno. Učenci si lahko na dom izposodijo praviloma največ 3 naslove gradiva. Za drugačne primere se dogovorijo s knjižničarko.

Čitalniškega gradiva (priročniki, enciklopedije, leksikoni) ne izposojamo na dom. V izrednih primerih se član dogovori s knjižničarko. Periodične publikacije izposojamo za 5 dni.
Člani lahko rok izposoje podaljšujejo v knjižnici z izkaznico ali preko sistema Cobiss/opac. Geslo in dodatna navodila za podaljševanje preko sistema Cobiss člani dobijo pri šolski knjižničarki.

V šolskem letu 2019/2020 mora biti vse izposojeno gradivo vrnjeno do 5. junija. Za učence devetega razreda je rok za vračilo gradiva do 29. maja.

Če član gradivo izgubi ali močno poškoduje, ga nadomesti z novim ali plača celotno kupnino za novo gradivo. Če knjigo izgubi, o tem takoj obvesti knjižničarko.

Za izposojo gradiva je šolska knjižnica odprta vsak dan od 7. do 14.30 ure.

Dostopnost