03 428 51 00 | Faks: 03 428 51 26 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje tajnistvo@iosce.si

Upravljanje šole


Vodstvo šole

Ravnatelj: Branko Močivnik
Pomočnik: Marjan Kuhar
Pomočnik: Črt Močivnik
Telefon: 03 428 51 00
Telefaks: 03 428 51 26
E-pošta: tajnistvo@iosce.si
Svet šole

Predsednica Ingrid Zupanc Brečko
   
Predstavniki  
  • ustanovitelja:

Vesna Alaber
Janko Požežnik
Žiga Vipotnik

  • staršev:
Snežana Delakorda
Daniela Zvonar
Sabina Mernik
  • delavcev
Lea Červan
Klavdija Kumer
Polona Gorišek
Ingrid Zupanc Brečko
Brigita Pustoslemšek

Strokovni organi šole


Učiteljski zbor
Sestavljajo ga vsi strokovni oz. pedagoški delavci šole. Obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, predlaga nadstandardne programe, odloča o vzgojnih ukrepih, opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.
Oddelčni učiteljski zbor
Sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v oddelku. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program dela za učence s težavami pri učenju in za nadarjene učence. Odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Strokovni aktivi
Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oz. predmetnih področij. Strokovni aktiv obravnava problematiko predmeta oz. predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev in učencev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom šole.
Razredniki
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.

Šolski parlament in skupnosti učencev


Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v šolski parlament učencev. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvolijo posamezne oddelčne skupnosti. Šolski parlament skliče ravnatelj šole vsaj dvakrat v šolskem letu.
Oddelčne skupnosti se lahko povezujejo tudi v skupnost učencev šole. O tem je odločil šolski parlament učencev na svoji prvi seji.

Mentorici šolske skupnosti sta Klavdija Kumer in Breda Krajnc.

Kontaktni podatki

I. osnovna šola Celje
Vrunčeva ulica 13
3000 Celje

   Tel.: 03 428-51-00
   Faks: 03 428-51-26
   tajnistvo@iosce.si
Hitro kazalo
   Dogodki
   Tekmovanja
   Ustvarjanje
   Radio Zvočnik
   Odjava prehrane
(Skupno 1.748 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost