Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Upravljanje šole


Vodstvo šole

Ravnatelj: Črt Močivnik
Pomočnica: Irena Pesan Zlodej
Pomočnica: Katja Janič
Telefon: 03 428 51 00
Telefaks: 03 428 51 26
E-pošta: tajnistvo@iosce.si
Svet šole

Predsednica: Klavdija Kumer

Predstavniki
ustanovitelja:Vesna Alaber
Janko Požežnik
Žiga Vipotnik
staršev:Mateja Krajnc Šoštarič
Sabina Mernik
Daniela Zvonar
delavcev:Mojca Kamenšek
Breda Krajnc
Klavdija Kumer
Brigita Pustoslemšek
Petra Svetec

Strokovni organi šole


Učiteljski zbor
Sestavljajo ga vsi strokovni oz. pedagoški delavci šole. Obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, predlaga nadstandardne programe, odloča o vzgojnih ukrepih, opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.
Oddelčni učiteljski zbor
Sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v oddelku. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program dela za učence s težavami pri učenju in za nadarjene učence. Odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Strokovni aktivi
Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oz. predmetnih področij. Strokovni aktiv obravnava problematiko predmeta oz. predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev in učencev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom šole.
Razredniki
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.

 

Šolski parlament in skupnosti učencev


Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v šolski parlament učencev. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvolijo posamezne oddelčne skupnosti. Šolski parlament skliče ravnatelj šole vsaj dvakrat v šolskem letu.
Oddelčne skupnosti se lahko povezujejo tudi v skupnost učencev šole. O tem je odločil šolski parlament učencev na svoji prvi seji.

Mentorica šolske skupnosti je učiteljica Matejka Hrovat

Dostopnost