Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Glavne značilnosti pouka


Vzgojno-izobraževalno delo v osnovni šoli obsega pouk in druge oblike organiziranega dela z učenci. Osnovnošolsko izobraževanje se deli na tri vzgojno-izobraževalna obdobja:

a)      1.–3. razred

 • v 1. razredu hkrati poučujeta učitelj razrednega pouka in vzgojitelj predšolskih otrok oz. dva učitelja razrednega pouka;
 • v 2. razredu se prične obvezni pouk tujega jezika – angleščine;
 • opismenjevanje poteka skozi celotno obdobje;
 • učitelj v oddelku diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti (notranja diferenciacija);
 • učenci so v 1. in 2. razredu ocenjeni opisno, v 3. razredu se ocenjuje številčno.

b)     4.–6. razred

 • v 4. in 5. razredu poleg učiteljev razrednega pouka poučujejo angleščino, šport in glasbeno umetnost predmetni učitelji;
 • učenci si lahko v 4., 5. in 6. razredu izmerejo eno ali dve uri pouka neobveznih predmetov;
 • ob koncu drugega obdobja se znanje slovenščine, matematike in angleščine preveri z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ), ki je obvezno za vse učence;
 • pouk pri SLJ, MAT in TJA poteka v manjših učnih skupinah v obsegu največ ¼ ur;
 • znanje učencev se ocenjuje s številčno oceno.

c)      7.–9. razred

 • v tretjem obdobju poučujejo samo učitelji predmetnega pouka;
 • ob koncu tretjega obdobja se znanje slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister, preveri z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ), ki je obvezno za vse učence;
 • učenci si vsako leto izberejo najmanj dve uri obveznih izbirnih predmetov;
 • učenec si lahko v 7., 8. in 9. razredu izbere eno ali dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov;
 • pouk pri SLJ, MAT in TJA lahko v 8. in 9. razredu poteka v manjših učnih skupinah, v 7. razredu v obsegu ¼ ur;
 • znanje učencev se ocenjuje s številčno oceno.

Dnevi dejavnosti

PredstavaDnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Dnevi dejavnosti potekajo po letnem delovnem načrtu šole, ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo.

Cilji dni dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanja, pridobljenega pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje tega znanja in njegovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanje in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju.

V šolskem letu je 15 dni dejavnosti, kar v celotnem osnovnošolskem programu pomeni skupaj 135 dni.

Dostopnost