03 428 51 00 | Faks: 03 428 51 26 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje tajnistvo@iosce.si

Šolska prehrana


ŠOLSKA PREHRANA

Otroci imajo v šoli na voljo štiri obroke prehrane: zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Učencem nudimo zajtrk ob prihodu v šolo, in sicer med 7.00 in 8.00 uro. V času med 9.30 in 10.00 uro je za vse učence organizirana malica. Učenci, ki obiskujejo pouk v Kosovelovi ulici, imajo malico v jedilnici, učencem višjih razredov pa prinesejo malice v učilnice dežurni učenci. Kuhinja v Kosovelovi ulici nudi učencem kosila v času od 11.45 do 13.45 ure, izjemoma za učence izbirnih predmetov, po predhodni prijavi učencev, tudi po 7. šolski uri. Naši najmlajši, ki ostajajo v popoldanskem varstvu, malicajo v spremstvu učiteljice okrog 14.30 ure. Na osnovi določil 6. in 28. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13) je svet I. osnovne šole Celje sprejel Pravila šolske prehrane, katerih povzetek navajamo v nadaljevanju. Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: starši), praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki ga predpiše minister. Prijava se hrani do konca šolskega leta, za katero je bila oddana. S podpisom prijave nastopi dolžnost podpisnika prijave, da bo:
prehrana

 • spoštoval pravila šolske prehrane,
 • pravočasno odjavil posamezni obrok, skladno s pravili šolske prehrane,
 • šoli plačal prevzete obroke,
 • šoli plačal nepravočasno odjavljene obroke.

Starši, lahko kadarkoli prekličejo prijavo na šolsko prehrano. Preklic na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki se hrani do konca šolskega leta. Preklic velja z naslednjim dnem po njegovem prejemu. Izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo ali preklic šolske prehrane lahko starši oddajo pri:

 • razredniku (v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto),
 • organizatorju šolske prehrane ali
 • v tajništvu šole.

Obrazce za prijavo in preklic šolske prehrane dobijo starši v tajništvu šole ali na spletni strani šole. Starši lahko odjavijo posamezni obrok šolske prehrane:

 • po telefonu na številko: (03) 428 51 00
 • preko šolske spletne strani: v okvirčku hitro kazalo in izbira ODJAVA PREHRANE
 • osebno v tajništvu šole.

Posamezni dnevni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan pred odsotnostjo učenca, in sicer do 12. ure. V primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin se smatra, da je posamezni obrok šolske prehrane pravočasno odjavljen, če se odjavi isti delovni dan, in sicer do 8. ure za malico in kosilo ter do 7. ure za zajtrk. Če starši oziroma učenec niso pravočasno odjavili posameznega obroka, plačajo šoli polno ceno nepravočasno odjavljenih obrokov. Enako velja za učence, ki so pridobili pravico do brezplačne (subvencionirane) prehrane. S Pravili šolske prehrane je določeno ravnanje z neprevzetimi obroki, ki jih šola brezplačno odstopi drugim učencem. Za nadzor dnevnih obrokov šolske prehrane (prijave in odjave) ravnatelj, v sodelovanju z vodjem šolske prehrane, zadolži in pooblasti posamezne delavce šole. Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši na podlagi Potrdila o medicinsko indicirani dieti osebnega zdravnika ali zdravnika specialista oz. na osnovi predpisanega jedilnika s strani stroke.

Cene obrokov v šolskem letu 2018/19:

 • zajtrk: 0,60 EUR
 • malica: 0,80 EUR
 • kosilo za učence od 1. do 5. razreda: 2,20 EUR
 • kosilo za učence od 6. do 9. razreda: 2,46 EUR

Nevenka Čater Jeušnik, vodja šolske prehrane


Dejavnosti s katerimi bo šola spodbujala zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja

 • Vključevanje ekoloških in lokalno pridelanih živil v jedilnike ter vzporedna vzgojno-izobraževalna aktivnost
 • Izvajanje aktivnosti v okviru šolske sheme (poudarek na pomenu sadja in zelenjave v naši prehrani, lokalni oskrbi, integrirani in ekološki pridelavi)
 • Dejavnosti v okviru eko dneva (obisk kmetije, delavnice, razgovori, predavanja)
 • Posebne aktivnosti vezane na Dan zdravja (uravnotežen jedilnik z vključenimi določenimi ekološkimi živili, delavnice priprave zdrave hrane, sodelovanje na občinskih aktivnostih)
 • Aktivnosti ob Dnevu slovenske hrane (poudarek na lokalni pridelavi, živila slovenskega izvora)
 • Sprotno obveščanje in predstavitve preko oglasne deske, šolskega spleta, šolskega radia in razgovori v okviru razrednih ur ter ustrezno vključevanje v učne vsebine.
Kontaktni podatki

I. osnovna šola Celje
Vrunčeva ulica 13
3000 Celje

   Tel.: 03 428-51-00
   Faks: 03 428-51-26
   tajnistvo@iosce.si
Hitro kazalo
   Dogodki
   Tekmovanja
   Ustvarjanje
   Radio Zvočnik
   Odjava prehrane
(Skupno 4.667 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost