Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Družboslovno-humanistični izbirni predmet je namenjen učencem v 4. 5. 6. razredu, po 1 uro na teden.
 
Predstavitev in namen:

Umetniško izražanje na področji ustvarjalnosti in inovativnosti je ključ za uspešno delovanje posameznika, zato je prednostna naloga v učnem načrtu neobveznega izbirnega predmeta umetnost.

Izhodišča za oblikovanje učnega načrta predmeta umetnost so:

– razvojne značilnosti učencev v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju
– didaktična izhodišča, vezana na razvojne značilnosti učencev, s poudarkom na izkušenjskem učenju in poučevanju,

 
Kulturno-umetnostno vzgojo učencev obravnavamo prek ustvarjanja kulturno-umetniških del. Učenci z izkušenjskim učenjem pridobijo elementarne izkušnje skozi umetnost, kar je podlaga za ponotranjenje in razumevanje vrhunske umetnosti Učenci z ustvarjanjem izražajo in spoznavajo sebe v odnosu do okolja ter pri tem osebnostno rastejo Predmet je enoleten. Cilje uresničujemo glede na sposobnosti, spretnosti, motivacijo, interese in predznanja učencev.

Splošni cilji predmeta:

Vzbujanje učenčeve radovednosti, sproščanje z umetnostjo ter razvijanje interesa in aktivnega odnosa do kulture in umetnosti (kulturno-umetnostna vzgoja).
Razvoj učenčeve osebnostne in narodnostne identitete.
 Učenčevo ustvarjanje, poustvarjanje in vrednotenje njegovi razvojni stopnji primernih dejavnosti in izdelkov.
 Raziskovanje sodobne, danes žive umetniške produkcije, ki poudarja pomen razvijanja učenčevega razumevanja kulturnega okolja, v katerem živi.

Oblike dela in ovrednotenje znanja:

Učenci:
– oblikujejo in poustvarijo glasbeno ali z glasbo povezano predstavo poustvarjajo in ustvarjajo vokalne, inštrumentalne in vokalno-inštrumentalne vsebine zvočno eksperimentirajo, improvizirajo ter izražajo lastne glasbene zamisli,
– se glasbeno opismenjujejo s sodobnimi glasbenimi mediji ozvočijo različne vsebine

Pri ocenjevanju izhajamo iz opredelitve, kaj naj bi se učenci naučili oz. kaj naj bi znali, zmogli, obvladali in kako dobro kar opredelimo z ustreznimi kriteriji.

Opombe: 

Učenec razvija spretnosti in sposobnosti izvajanja kulturno-umetniških vsebin. 
– aktivno sodeluje pri izvedbi različnih nalog in aktivnosti,
– zna ponoviti prikazane vsebine (npr. pojme, gibe, vzorce, tehnike),
– izkaže razumevanje in uporabo vsebin prek , gibalne, glasbene komunikacije
– samostojno izvede kulturno-umetniške vsebine.

Pripravila: Vlasta Ratej 
Dostopnost