Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Družboslovno-humanistični izbirni predmet, ki je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda, po 1 uro na teden.
 
Predstavitev in namen
 
Šolsko novinarstvo je kot izbirni predmet del obveznega programa osnovne šole. Je del sklopa treh izbirnih predmetov (literarni klub, šolsko novinarstvo in gledališki klub), ki nadgrajuje predmet slovenščina.
 
Predmet združuje raziskovanje neumetnostnih jezikovnih zvrsti, posebej publicističnih. Učenci dograjujejo svojo zmožnost sprejemanja in tvorjenja neumetnostnih besedil ter se usposabljajo za ustvarjalno in kritično sprejemanje publicističnih besedil. Opazujejo jezik in slog teh besedil. Razvijajo si pozitivno čustveno in razumsko razmerje do slovenskega jezika ter spoznavajo, da je jezik najpomembnejši del kulturne dediščine in s tem temeljna prvina človekove osebne in narodne identitete. Utrjujejo vedenje, da je slovenski jezik državni in uradni jezik v Republiki Slovenji, poleg tega pa si oblikujejo tudi  narodno in državljansko zavest.
 
Oblike dela in ovrednotenje znanja
 
Učenci prebirajo in razčlenjujejo časopisni in revialni tisk, pišejo publicistična besedila, uporabljajo priročnike, slovarje in druge vire, pridobivajo temeljne pojme v povezavi z mediji in spoznavajo najbolj pogoste stalne oblike novinarskega sporočanja (vest, novica, poročilo, intervju, kolumna …).
 
Poleg tega utrjujejo znanje knjižnega jezika (zbornega in pogovornega), se zavedajo različnih okoliščin rabe knjižnega in neknjižnega jezika, razvijajo sposobnosti za vse štiri sporazumevalne dejavnosti, to so poslušanje, govorjenje, branje, pisanje, ter izoblikujejo pozitiven odnos do slovenskega izročila.
 
V šolskem letu se bo znanje ocenilo trikrat, od tega najmanj dvakrat ustno.
 
Opomba 
 
Pri pouku bodo učenci rabili velik zvezek (A 4).

Pripravila: Milena Toman
Dostopnost