Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si
Družboslovno-humanistični izbirni predmet, ki je namenjen učencem v 9. razredu, po 2 uri na teden.

Predstavitev in namen:
 
Italijanščina je v osrednji Sloveniji jezik sporočanja predvsem v šolskem okolju. Včasih ga mladi srečujejo v življenjskem okolju kot jezik sporazumevanja v javnih občilih. Interes za učenje italijanščine v osrednji Sloveniji narašča, njena neposredna raba v okviru nekaterih poklicev in dejavnosti se širi. Vedno bolj je tudi prisotna v gospodarstvu in industriji.
Med učnim procesom bodo učenci spoznavali in uporabljali temeljne strukture na vseh ravneh jezikovnega sistema. Razvijali bodo spretnosti govornega sporočanja, razumevanje preprostega govornega in pisnega besedila, oblikovanje pisnih besedil po vzoru. Spoznavali bodo vsebine iz neposrednega okolja in jih uporabljali v praktičnih vajah. Primerjali bodo italijanščino z materinščino in drugimi tujimi jeziki, razvijali samostojnost, širili jezikovni in kulturni odnos do jezika. Učni program italijanščine kot drugega tujega jezika je zasnovan kot samostojna zaključena celota, ki je hkrati tudi osnova za nadaljevanje učenja italijanščine v srednji šoli.
 
Oblike dela in ovrednotenje znanja:
 
Italijanščina je triletni izbirni predmet v tretjem triletju, vendar ga učenci lahko izberejo tudi v 8. in 9. razredu, če imajo za to ustrezno predznanje. V osnovni šoli ga izvajamo kot drugi tuji jezik in obsega dve uri tedensko, 70 ur letno.
Delo poteka individualno, skupinsko ali v dvojicah. Učenci si razvijajo temeljne spretnosti poslušanja, branja, govora in pisanja s pomočjo predpisanih učbenikov, delovnih zvezkov in raznih avdiovizualnih pripomočkov (snemalnik, predvajalnik, računalnik ipd.) in spleta. V zadnjem času lahko sodelujejo tudi v spletni učilnici.
Uspešnejši učenci bodo lahko sodelovali v EPI LETTURE, ki predstavlja bralno priznanje za italijanščino v 8. in 9. razredu na državni ravni, ob dodatnem individualnem delu pa tudi na državnem tekmovanju iz italijanščine.
Znanje učencev bo ocenjeno vsaj trikrat v šolskem letu, od tega najmanj dvakrat ustno.
 
Pripravila: Kaja Toplak
Dostopnost