03 428 51 00 | Faks: 03 428 51 26 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje tajnistvo@iosce.si

Upravljanje šole


Vodstvo šole

Ravnatelj: Branko Močivnik
Pomočnik: Marjan Kuhar
Pomočnik: Črt Močivnik
Telefon: 03 428 51 00
Telefaks: 03 428 51 26
E-pošta: tajnistvo@iosce.si
Svet šole

Predsednica Ingrid Zupanc Brečko
   
Predstavniki  
  • ustanovitelja:

Vesna Alaber
Janko Požežnik
Žiga Vipotnik

  • staršev:
Snežana Delakorda
Daniela Zvonar
Sabina Mernik
  • delavcev
Lea Červan
Klavdija Kumer
Polona Gorišek
Ingrid Zupanc Brečko
Brigita Pustoslemšek

Strokovni organi šole


Učiteljski zbor
Sestavljajo ga vsi strokovni oz. pedagoški delavci šole. Obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, predlaga nadstandardne programe, odloča o vzgojnih ukrepih, opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.
Oddelčni učiteljski zbor
Sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v oddelku. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program dela za učence s težavami pri učenju in za nadarjene učence. Odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Strokovni aktivi
Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oz. predmetnih področij. Strokovni aktiv obravnava problematiko predmeta oz. predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev in učencev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom šole.
Razredniki
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.

 

Šolski parlament in skupnosti učencev


Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v šolski parlament učencev. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvolijo posamezne oddelčne skupnosti. Šolski parlament skliče ravnatelj šole vsaj dvakrat v šolskem letu.
Oddelčne skupnosti se lahko povezujejo tudi v skupnost učencev šole. O tem je odločil šolski parlament učencev na svoji prvi seji.

Mentorici šolske skupnosti sta Klavdija Kumer in Breda Krajnc.

Dostopnost