Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si
Izbirni predmet naravoslovno – tehniškega področja:
RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA
 
V 9. razredu se pri rednem pouku geografije seznanimo s Slovenijo kot svojo domovino. Pri izbirnem predmetu naravoslovno-tehničnega področja bomo raziskovali domači kraj in posebnosti življenja v njem. Poudarek bo na aktivnih metodah pouka in učenju na primarnih lokacijah v naravi.
 
Vsebine:

1. Geološka zgradba in

    relief domačega kraja

Proučujemo geološke značilnosti in reliefne značilnosti s poudarkom na najbolj značilnih oblikah površja.

2. Podnebje domačega

    kraja

Izvajamo meteorološka merjenja na šolski meteorološki postaji.

3. Prsti in rastlinstvo

    domačega kraja

Proučujemo talne značilnosti in značilnosti rastlinstva s poudarkom na gozdovih. 

4. Vodovje domačega

    kraja

Proučujemo tekoče in stoječe vode ter njihovo varovanje ter oskrbo s pitno vodo.

5. Prebivalstvo

Proučujemo gibanje prebivalstva, sestavo prebivalstva ter nekdanje in sedanje običaje prebivalstva.

6. Naselja

Proučevali bomo lego domačega kraja, njegovo zgodovino ter razvoj in funkcijo kraja v celoti. Proučevali bomo tudi tipologijo naselij v okolici domačega kraja.

7. Gospodarstvo

    domačega kraja

Proučevali bomo gospodarske dejavnosti in zaposlenost prebivalstva s poudarkom na najbolj značilnih dejavnostih v domačem kraju.

8. Oskrba

Proučujemo oskrbo prebivalstva v domačem kraju.

9. Vpliv človeka na

    pokrajino

Proučujemo spremembe pokrajine zaradi delovanja človeka v preteklosti in zaradi novejšega delovanja.

10. Varstvo okolja ter  varstvo naravne in

      kulturne dediščine v

      domačem kraju

Ugotavljamo stopnjo in vrste ogroženosti narave ter ukrepe za varovanje naravnega okolja in evidentiramo naravne in kulturne spomenike ter ugotavljamo njihov pomen.

 
Vrednotenje znanja temelji na predstavitvi lastnih zaključkov in ugotovitev.
 
 
Pripravila: Stanislava Ferjanc, prof.
Dostopnost