Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Neobvezni  izbirni predmet francoščina je namenjen učencem  7. razreda  in sicer po  2 uri tedensko, torej 70 ur letno.

Predstavitev in namen:      
  
Pouk francoščine kot drugega tujega jezika in kot neobveznega izbirnega predmeta omogoča večjezičnost učencev tako v lastnem okolju kot v Evropi in zunaj njenih meja. Učenje drugega tujega jezika, tudi francoščine pa je po svoji naravi medkulturno, ker  povezuje  različne kulture.
Francoščina kot neobvezni izbirni predmet daje učencem možnost učenja drugega tujega jezika že v času osnovnošolskega izobraževanja in jim tako zagotavlja pomembno izhodišče za življenje. Francoščina je poleg angleščine namreč zelo pomemben jezik Evropske unije, saj je jezik diplomacije, umetnosti, plesa, mode, pa tudi kulinarike. 
Ob koncu 7. razreda učenci tvorijo zelo preprosta pisna in govorjena besedila v francoščini, v katerih:
─ predstavijo sebe in druge, opišejo sebe, predmete, živali, kraje, razne pojave, načrte za prihodnost, svoje izkušnje,
─ preoblikujejo dano besedilo (spreminjajo osebe, kraj dogajanja, spremenijo konec zgodbe itd.) ter  poiščejo preproste informacije v vsakdanjem besedilu ali jih pridobijo ustno.
Oblike dela in vrednotenje znanja:
Pouk francoščine kot drugega tujega jezika vključuje sodobne metode dela, kar pomeni, da je v pouk vključena tudi informacijska  tehnologija. Učenci se tako usposabljajo za govorne in pisne stike, za pridobivanje in razumevanje informacij v tujem jeziku in se srečujejo z avtentičnimi situacijami.
 Preverjanje in ocenjevanje poteka v skladu s šolsko  zakonodajo in sicer ustno, pisno ali na druge načine.

Opombe:

Obiskovanje francoščine kot neobveznega izbirnega predmeta je obvezno  do konca pouka v tekočem šolskem letu. Pri odločitvi za francoščino je pomembno spoznanje, da se vsakega nadaljnjega jezika naučimo veliko laže, saj se usvojene strategije učenja tujih jezikov prenašajo med jeziki.
Pri pouku bomo uporabljali učbenik in delovni zvezek  Et toi? 1.

 Pripravila: Helena Stepišnik
Dostopnost