Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Interesne dejavnosti


Interesne dejavnosti od 1. do 5. razreda

Ob kliku na interesno dejavnost se vam odpre opis dejavnosti.

Angleški krožek (1., 2., 3. razred)
Cilj interesne dejavnosti je z doslednim tujejezikovnim vnosom in premišljenim didaktičnim pristopom razvijati učenčeve receptivne, receptivno‐produktivne in produktivne jezikovne zmožnosti/spretnosti; razvoj zmožnosti in motivacije za vseživljenjsko jezikovno učenje; oblikovanje posameznikove raznojezičnosti in družbene večjezičnosti. Učenci bodo izkusili, razumeli in uporabili jezik v kontekstu simuliranih situacij in medsebojni komunikaciji. Glavni poudarek je na poslušanju in govorjenju, hkrati pa se vključujeta tudi branje in pisanje kot podporni zmožnosti/spretnosti v tem obdobju.

Ines Murečehajić
Bernardka Zupanc

Flavtice – začetni (2., 3., 4. razred)

Krožek je namenjen vsem začetnikom, ki se želijo naučiti igranja blok flavte.

Obsegal bo vse bistvene elemente igranja blok flavte s praktičnimi primeri in vajami za spretnosti, ki so potrebne za igranje flavte, kot tudi glasbeno teorijo.

Učili se bomo naslednjih elementov: pravilno držo, intonacijo, lastnosti tona, notno črtovje, violinski ključ, prsti red, C-dur lestvico, takt in taktovski način, note, pavze in dinamiko.

Barbara Podgoršek

Flavtice – nadaljevalni (3., 4., 5. razred)

Krožek je namenjen vsem učencem, ki so v preteklih šolskih letih že obiskovali krožek Flavtice, in želijo svoje znanje nadgraditi in spoznati ter se naučiti zaigrati nekaj slovenskih ljudskih pesmi. Svoje znanje bodo predstavili širšemu občinstvu.

Barbara Podgoršek

Igre z žogo (5. razred)

Pri krožku učenci razvijajo osnovne motorične sposobnosti (koordinacijo, preciznost, hitrost, ravnotežje, gibljivost, vzdržljivost in moč). Poleg tega se spoznavajo z osnovnimi in zahtevnimi tehničnimi elementi pri različnih igrah z žogo (košarka, nogomet, rokomet in odbojka). Pozornost je namenjena tudi spodbujanju sodelovanja in pomoči med učenci.

Domen Ambrož

Likovni krožek (1. in 2. razred)

Pri likovnem krožku bomo sledili spoznavanju likovnega ustvarjanja, spoznavanju likovnih tehnik, likovnega besednjaka in ustvarjalcev. Razvijali bomo lasten način ustvarjanja in se nasploh spoznavali z likovnim svetom. Uporabljali bomo različne pripomočke in materiale, razširili naša znanja in se prepustili užitkom ob likovnem  ustvarjanju.

Jana Kokalj

Lutkarski krožek (3., 4., 5. razred)

Lutkarski krožek bo omogočal učencu oblikovati bogato in raznovrstno gledališko okolje, kjer bo lahko doživljal sebe in druge skozi oči lutke. Učenci bodo imeli pri krožku možnost izraziti svoje občutke in preko igre z lutko komunicirati z okolico. Lahko se bodo izrazili kot poslušalci, ustvarjalci, načrtovalci in gledalci. Učenci se bodo srečali z izdelavo različnih tipov lutk in z različnimi materiali in z obdelavo le-teh, saj lutka vpliva na otrokov splošni duševni razvoj in na razvoj posameznih duševnih funkcij, kot so razvoj samostojnega izražanja, sproščanje domišljije in čustvenih konfliktov pa tudi na podoživljanje dogodkov, ki so se resnično zgodili.

Barbara Podgoršek

Murijevo gledališče (3. in 4. razred)
Dramski krožek bo omogočal učencem oblikovati bogato in raznovrstno gledališko okolje, kjer bodo lahko doživljali sebe in druge skozi dramsko igro. Učenci bodo imeli pri krožku možnost kreativno izraziti svoja občutja preko igre. Lahko se bodo predstavili kot ustvarjalci, načrtovalci in igralci. Naučene predstave bodo predstavili širšemu občinstvu.

Petra Breznikar Vedenik
Brigita Pustoslemšek

Pevski zbor (otroški) (1.–4. razred)
Zbor je namenjen učencem z razvitim ali delno razvitim posluhom. Pri zboru je poudarek na spodbujanju glasbenega razvoja, poglabljanju izkušenj, širjenju glasovnih zmožnosti, spoznavanju ljudskih in umetnih pesmi, seznanjanje z domačo in tujo literaturo; skrb za estetsko petje, oblikovanje posluha, navajanje na skupinsko delo. Navajanje pevcev na nastope ob različnih priložnostih.

Vlasta Ratej

Planinski krožek (1.–4. razred)
Pri planinskem krožku se bodo učenci seznanili z osnovami planinstva in se udeležili vsaj štirih sobotnih planinskih izletov v šolskem letu. Udeležijo se tudi vsakoletnega srečanja mladih planincev, kjer spoznajo vrstnike planince in imajo možnost udeležbe na poletnem planinskem taboru. Na poti nas vedno spremlja vodnica Petra Gregorc.

Urška Vavdi
Ines Murečehajić

Plesni krožek (1. -6. razreda)
S plesom bodo učenci razvijali ritmično gibanje telesa, ustvarjalni gib, čustveni in mentalni razvoj. Učenci bodo vključeni v projekt Šolski plesni festival v dve skupini. Prva so učenci od 1. do 3. razreda, ki bodo imeli šolsko tekmovanje, druga skupina bodo učenci od 4. do 6. razreda, ki se bodo udeležili državnega tekmovanja preko Plesne Zveze Slovenija. Hkrati bodo učenci sodelovali na šolskih prireditvah.

Sanja Milenković

Pravljični krožek (1. razred
Pravljice so neizčrpen vir domišljije in ustvarjalnosti, saj spodbujajo intelektualni, moralni in čustveni razvoj. Učenci bodo poslušali pravljice in zgodbe različnih zvrsti in avtorjev književne umetnosti. Pri poslušanju se bodo navajali na pozorno poslušanje, strpnost pri pogovoru, si bogatili besedni zaklad, se navajali na govorno nastopanje pred vrstniki. Predvsem pa se bodo sproščali in jadrali v svet domišljije.

Maja Cigale

Prometni krožek (5. razred)
Pri prometnem krožku učenci spoznajo ravnanje kolesarja v prometu. Seznanijo se s prometnimi predpisi, ki veljajo pri vožnji s kolesom. Pridobljeno znanje popestrimo z utrjevanjem prometnih pravil v računalniški učilnici, kjer učenci individualno rešujejo naloge v programu S kolesom v šolo.
Prometni krožek je pripravnica na teoretični del kolesarskega izpita, ki ga učenci opravljajo v petem razredu.

Urška Jošt
Alenka K. Čede

Male sive celice (5. razred)
Sive celice so namenjene nadarjenim učencem 5. razreda. Reševali bodo naloge z različnih vsebinskih področij:
logično sklepanje, spomin, besedne igre, koncentracija, kombinatorika, besedni zaklad, uganke, rebusi, kvizi, spretnostne naloge, socialne igre, matematične in jezikovne križanke …
Namesto ocenjevanja bo točkovanje pravilnih odgovorov oz. rešitev. Tako bo ob koncu šol. leta iz točkovnika razvidno, kateri učenci izstopajo na posameznih področjih.

Marjana Turnšek

Šah (1.–5. razreda)
Šahovski krožek je namenjen učencem, ki bi želeli spoznati osnove šaha in tudi tistim, ki jih že obvladajo. Poudarek bo na seznanitvi in obvladanju osnovnih šahovskih pravil ter spoznavanju vrednosti in pravilih premikanja šahovskih figur. Učenci bodo tudi spoznali in utrdili najpogostejše otvoritve in najpogostejše šahovske končnice. Seznanili se bodo tudi z osnovami šahovske strategije ter se naučili igrati s šahovsko uro. Najuspešnejši šahisti bodo sodelovali na tekmovanjih ekip in posameznikov na občinskem in regijskem nivoju.

Anton Leskovec

Športne urice (1. razred)
Vse aktivnosti pri interesni dejavnosti bodo zasnovane glede na posameznikov razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, pridobivali bodo številne in raznovrstne gibalne spretnosti ter športna znanja.
Poudarek bo na ustrezni gibalni učinkovitosti in oblikovanju zdravega življenjskega sloga: skladna telesna in gibalna razvitost, pravilna telesna drža, zavesten nadzor telesa pri izvedbi položajev in gibanj, zdrav način življenja (ustrezna kondicijska pripravljenost; telesna nega; zdrava prehrana …).

Ines Murečehajić

Vesela Šola (4., 5. razred)
Vesela šola želi mlade spodbuditi k ustvarjalnemu in celovitemu pridobivanju znanja, veščin in spretnosti na zanimiv, zabaven in hudomušen način. Pri urah bomo širili splošno razgledanost in se vključili v tekmovanje Vesele šole.

Urška Vavdi

Interesne dejavnosti od 6. do 9. razreda

Ob kliku na interesno dejavnost se vam odpre opis dejavnosti.

Branje v angleščini Epi reading badge (6.–9. razred)
Krožek Branje v angleščini – Epi reading badge je del pospeševanja bralne kulture na šoli in je namenjen tistim prizadevnim bralcem, ki posegajo tudi po knjigah v angleščini. V marcu bo potekalo na šoli tekmovanje, kjer uspešni bralci lahko osvojijo zlato ali srebrno priznanje. Pri krožku bodo učenci lahko pokazali svojo ustvarjalnost z izdelki in dramatizacijo izbrane knjige.

Helena Stepišnik

Debatni klub (6.–9. razred)

V Debatnem klubu I. OŠ Celje se debaterji in debaterke seznanijo z osnovami debate in se pripravljajo na debatne turnirje. Debata razvija kritično mišljenje, argumentacijske sposobnosti, veščine javnega nastopanja, je odlična metoda za pridobivanje znanja.

Dramski krožek (5.–7. razred)
Temeljni namen dramskega krožka je pri posamezniku spodbuditi željo in potrebo po sodelovanju v kulturnem, predvsem umetniškem izražanju – tako v smislu lastnega ustvarjanja kot v izražanju drugih.

Petra Svetec

Francoski krožek (7.–9. razreda)
Francoski krožek je namenjen tistim učencem, ki so jim všeč tuji jeziki in želijo na enostaven in prijeten način spoznati prve osnove francoskega jezika, Francijo in njeno kulturo. Pri krožku bodo ustvarjali tudi izdelke, ki jim bodo francoščino še bolj približali. Ugotovili bodo tudi, da francoščina sploh ni težka.

Helena Stepišnik

Geografski krožek (6.–9. razreda)
Pri geografskem krožku bodo učenci raziskovali domačo pokrajino, širili in poglabljali geografsko znanje. Pri tem bodo spoznali in uporabljali različne geografske metode. Delo bo potekalo tudi na terenu, kjer bodo proučevali naravnogeografske in družbenogeografske elemente v pokrajini.

Irena Pesan Zlodej

Igre z žogo (5., 6. razred)
Pri krožku učenci razvijajo osnovne motorične sposobnosti (koordinacijo, preciznost, hitrost, ravnotežje, gibljivost, vzdržljivost in moč). Poleg tega se spoznavajo z osnovnimi in zahtevnimi tehničnimi elementi pri različnih igrah z žogo (košarka, nogomet, rokomet in odbojka). Pozornost je namenjena tudi spodbujanju sodelovanja in pomoči med učenci.

Domen Ambrož

Knižničarski krožek (6. razred)
Učenci v okviru krožka obvladajo osnovna pravila postavitve gradiva in delovanja šolske knjižnice. Spremljajo knjižne novosti, pomagajo urejati oglasno desko, učencem svetujejo pri izposoji gradiva, nove knjige tehnično opremijo za izposojo, hkrati pa z novimi ovitki ali lepilnimi trakovi vzdržujejo staro knjižno gradivo. Učenci spoznajo sistem COBISS/OPAC, naučijo se osnovnih veščin iskanja gradiva in to znanje prenašajo tudi na ostale obiskovalce knjižnice.

Bernardka Zupanc

Košarka (7., 8. razred)
Pri krožku učenci razvijajo osnovne motorične sposobnosti (koordinacijo, preciznost, hitrost, ravnotežje, gibljivost, vzdržljivost in moč). Poleg tega se spoznavajo z osnovnimi in zahtevnimi tehničnimi elementi ter osnovnimi taktičnimi elementi košarke. Pozornost je namenjena tudi spodbujanju sodelovanja in pomoči med učenci.

Domen Ambrož

Kuhajmo skupaj (6. razred)
Pri kuharskem krožku spoznavamo opremo v kuhinji, se pogovarjamo o higieni pri delu v kuhinji in pripravljamo določene jedi po našem skupnem izboru. Naši cilji so ozaveščanje učencev o zdravi prehrani, ovrednotenje pomembnosti izbire ustreznih postopkov priprave hrane, pridobitev veščin priprave hrane ter spodbujanje otrok za ustvarjalno in samostojno delo v kuhinji.

Nevenka Čater Jeušnik

Likovni krožek (6.–9. razreda)
Likovni krožek lahko obiskujejo vsi učenci, ki radi ustvarjalno preživljajo prosti čas. Spoznali bodo številne likovne tehnike, sodelovali na likovnih razpisih in natečajih, obiskali likovne delavnice in predstavili svoja dela na likovnih razstavah.

Breda Špendl

Logika (6.–9. razred)
Pri interesni dejavnosti Logika se ukvarjamo z dejavnostmi, povezanimi z matematiko. Skozi igre, zanke in uganke razvijamo matematično mišljenje. Z modeli in drugimi pripomočki razvijamo prostorske predstave. Ob igrah razvijamo sposobnosti logičnega mišljenja in natančnega izražanja. Pri delu uporabljamo tudi računalniške programe za razvedrilno matematiko.

Lea Červan

Naravoslovna fotografija (6.–9. razred)
Naravoslovna fotografija povezuje zvedave učence, ki jih zanima raziskovanje in fotografsko dokumentiranje skrivnosti narave. Pri urah druženja se bomo urili v fotografskih tehnikah in določevanju fotografiranih živali in rastlin.

Polona Gorišek

Planinski krožek (6.–9. razred)
Planinarjenje je namenjeno vsem učencem, ki si želijo preživeti nekaj svojega prostega časa v naravi, se v prijetni družbi odpraviti na pot spoznavanja flore in favne v hribovskem/gorskem svetu. Dejavnost se izvaja v strnjeni obliki, najmanj 5-krat letno ob sobotah.

Črt Močivnik
Brigita Ornik

Pevski zbor (mladinski) (5.–9. razred)
V zboru pevci nadaljujejo estetsko petje in delo v skupini. Širijo znanje na področju tuje in domače literature. Urijo se v večglasnem petju in poglabljajo izkušnje. Cilj petja je lepo in pravilno petje ter razvijanje posluha. Nastopanje pred poslušalci na različnih prireditvah.

Vlasta Ratej

Računalniški krožek (6. razred)
Krožek je namenjen vsem učencem, ki stopajo po prvih korakih k uporabi računalnika, pametnega telefona in interneta, ter učencem, ki želijo na področju računalništva znati še kaj več. Predmet vsebuje pregled osnovnih računalniških vsebin in uporabo računalnika – slednja bo učencem v pomoč pri različnih predmetih.

Žan Močivnik

Šah (6.–9. razred)
Šahovski krožek je namenjen učencem, ki si želijo spoznati osnove šaha in tudi tistim, ki jih že obvladajo. Poudarek bo na seznanitvi in obvladanju osnovnih šahovskih pravil ter spoznavanju vrednosti in pravilih premikanja šahovskih figur. Učenci bodo spoznali in utrdili najpogostejše otvoritve in najpogostejše šahovske končnice. Seznanili se bodo tudi z osnovami šahovske strategije ter se naučili igrati s šahovsko uro.
Najuspešnejši šahisti bodo sodelovali na tekmovanjih ekip in posameznikov na občinskem in regijskem nivoju.

Anton Leskovec

Šolski radio (6.–9. razred)
Šolski radio bo “podporni del” šolskih dejavnosti, saj bomo tudi po ozvočenju učence seznanili z aktualnimi dogajanji. Namen delovanja je opozoriti učence na pomembnost čiste dikcije pri tovrstnem širjenju informacij, prav tako jim bo omogočeno tudi razvijanje lastne ustvarjalnosti.

Višnja Praprotnik
Bernardka Zupanc

Zgodovinski krožek (6.–9. razred)
Zgodovinski krožek omogoča članom, da si z njim poglabljajo in širijo zgodovinsko obzorje. Delo poteka v šoli kot na terenu – v muzeju, v domačem kot širšem slovenskem okolju, kjer si pridobivajo življenjske izkušnje in razvijajo veščine.

Stanislava Ferjanc

Dostopnost